الناز افشاري، زهرا اميني بيات٭، محسن واعظ
دومين همايش ملي پژوهش هاي كاربردي در علوم شيمي، زيست شناسي و زمين شناسي، تهران، ایران
2015
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.