زهرا اصفهاني بلند بااليي، خسرو رستمي
همايش يافته هاي نوين در محيط زيست و اكوسيستم هاي كشاورزي، دانشگاه تهران، ايران، 30 آذرماه 1393
2014
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.