گروه: 
گروه طراحی ماشین و مكاترونیک
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
ناظر طرح خارج از پژوهشکده / سازمان: 
شرکت تجربه نور
تاریخ شروع: 
1391
تاریخ خاتمه: 
1392
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
شرکت تجربه نور
بودجه طرح: 
30 میلیون ریال
اعتبار خارجی: 
30 میلیون ریال
نوع کارفرما: 
صنعت/مشارکت سازمان و صنعت
نام کارفرما: 
شرکت تجربه نور
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.