گروه: 
گروه طراحی ماشین و مكاترونیک
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
ناظر طرح (داخل پژوهشکده): 
دکتر علی رضا اله یاری
تاریخ شروع: 
1395
تاریخ خاتمه: 
1398
وضعیت: 
جاری
محل تامین اعتبار: 
داخلی
بودجه طرح: 
50 میلیون ریال
اعتبار داخلی: 
100%
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.