گروه: 
گروه طراحی ماشین و مكاترونیک
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
همکاران پژوهشکده: 
مهندس آذر انوری
تاریخ شروع: 
1396
تاریخ خاتمه: 
1399
وضعیت: 
جاری
محل تامین اعتبار: 
پژوهشگاه نیرو
بودجه طرح: 
1430000000
در این طرح  روابط مابین متغیرهای موثر در راندمان پمپ های گریز از مرکز استخراج شده و همچنین ارتباط روابط ا قیمت تمام شده و هزینه های ارتقآء فناوری از طرف دیگر استخراج شده و تحلیل های لازم انجام خواهدگردید. هدف از انجام این طرح استخراج معیار های برچسب انرژی پمپ های گریزاز مرکز  و  اجرایی نمودن آنها در سطح کشور می باشد.
 
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.