همکاران

مدیر كل همكاري‌هاي مشترک ملی و بين المللی و دبیر اجرایی سی و پنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی

 پست الکترونیک: allahyari@irost.ir

تلفن : 56276038-56276345

 

کارشناس مسئول سازمان های تخصصی بین المللی 

پست الکترونیک: fjask@yahoo.com

 کارشناس مدیریت همکاریهای بین الملل و سازمان های تخصصی  

پست الکترونیک: mary-rezaee@hotmail.com

 کارشناس مدیریت همکاریهای بین الملل و سازمان های تخصصی  

پست الکترونیک: shokri.z@irost.ir