تماس با ما

آدرس: تهران، بزرگراه آزادگان(جنوب)، بعد از پل فتح، احمد آباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، خيابان شهيد احساني راد، سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران، اداره كل همکاری های علمی و بین المللی، صندوق پستي 111-33535 كدپستي 3313193685 

تلفن:  56276345(021)،  56276038(021)، 

نمابر: 56276345(021)

سایت: https://irost.org/internationalcooperation/

رايانامه: int@irost.ir