داوطلبان محترم متقاضی شرکت در مصاحبه دکتری سال 99 لطفا فایل راهنمای ضمیمه را به دقت مطالعه نمایند.
آموزش و آشنایی با حضور در کارگاه های مجازی  
کارگاه آموزشی غشاهای نانوفیلتراسیون مقاوم به مواد شیمیایی برای جداسازی مایعات: از ساخت تا کاربرد در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران با موفقیت  برگزار گردید 

اطلاعیه ها

کارگاه آموزشی غشاهای نانوفیلتراسیون مقاوم به مواد شیمیایی برای جداسازی مایعات: از ساخت تا کاربرد در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران با موفقیت  برگزار گردید