اداره کل امور اداری و پشتیبانی اداره کل امور مالی
وظایف
مسئول نظارت بر اجراي كليه امور حقوقي سازمان، قراردادهاي امور ساختماني و تأسيساتي، خدماتي، رسيدگي به هدفهاي اجرايي، پيش بيني بودجه و برآورد نيروي انساني مورد نياز سازمان است. اين معاونت در زمينه برقراري نظام امور اداري و اجراي دقيق مقررات و ضوابط اداري و مالي فعاليت مي كند تا راه براي تحقق اهداف سازمان هموار گردد. انجام فرآيندهاي مستمر كاري در سازمان مديون پيگيريهاي اداري مالي بسياري است كه اين مهم بوسيله تأمين منابع (نيروي انساني و مالي) به منظور تحقق اهداف سازمان برعهده معاونت اداري مالي قرار دارد. به منظور تسهيل در تأمين اهداف سازمان اين معاونت با ياري جستن از بخشهاي تحت پوشش خود در سه مديريت:
1- مديريت امور منابع انساني و آموزش
2- مديريت امور پشتيباني و رفاه
3- مديريت امور مالي به وظائف خود جامه عمل مي پوشاند.

وظايف و اختيارات
1- برنامه ريزي، اداره و هدايت امور اداري و مالي
2- حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف واحدهاي تابعه از طريق اعمال نظارت بر كار آنها
3- ايجاد هماهنگي بين واحدهاي تحت پوشش در مورد رفع اختلافهاي موجود
4- اتخاذ تصميم در مورد برنامه هاي كار واحدهاي تابعه
5- تهيه و اجراي برنامه هاي عمليات عمراني
6- پيشنهاد بودجه سالانه و نظارت بر حسن اجراي كليه مقررات استخدامی، مالي و معاملاتی
7- همكاري با رياست سازمان براي اجراي هرچه بهتر وظايف مربوط به واحدهای ذيربط و ارائه گزارشات توجيهی به رئيس سازمان
8- شركت در شوراها، جلسات و گردهمايي ها و اظهارنظر در مورد مسائل مختلف اداري و مالي در چهارچوب مقررات و حفظ مصالح سازمان
9- نظارت بر حسن اجراي كليه قراردادهای سازمان
10- نظارت بر حفظ اموال منقول و غيرمنقول سازمان
11- نظارت بر اجراي صحيح مقررات صدور احكام كارگزينی پرسنل
12- نظارت بر اجراي قوانين و آيين نامه هاي استخدامي اعضاء هيئت علمي و غير هيئت علمي