وبينار معرفي فناوري بامبو به عنوان ماده اي براي ساخت و ساز پايدار در ايران

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران با حمايت مركز نوآوري جهاني تغييرات آب و هوايي سازمان ملل (https://unfccc.int/) و نيز سازمان بين المللي بامبو (https://www.inbar.int/)، وبينار "معرفي فناوري بامبو به عنوان ماده اي براي ساخت و ساز پايدار در ايران" را در تاريخ دوشنبه 22 اسفند ماه (برابر با 13 مارس ۲۰۲۳) از ساعت ۱۳ الي ۱۵ بصورت برخط برگزار می نماید.  

آدرس برگزاري اين وبينار: https://irost.org/en/bamboo