اخبار و اطلاعیه‌ها

پذیرفته شدگان دکتری پژوهش محور سال 1401 که مجاز به انتخاب رشته شده اند می بایست از بین عناوین طرح واره های اعلام شده (پیوست 1) متناسب با رشته خود، موضوعی را انتخاب و فرم مربوطه (پیوست 2) را تکمیل و در زمان مصاحبه که متعاقباً اعلام خواهد شد ارائه نمایند.
سخنرانی علمی با موضوع شناسایی نیازمندهای طراحی داشبورد سازمانی برای پایش عملکرد پژوهشی موسسه های آموزشی و پژوهشی ایران در پایگاه "گنج"
صندوق رفاه دانشجویان مطابق بخشنامه ارسالی در سال 1401، زمان ثبت نام سامانه ای وام ویژه دکتری و وام ضروری را اعلام نمود.