افراد و بخش‌ها

سمت
کارشناس مسئول اداره تحصیلات تکمیلی

داخلی : 6540

تلفن مستقیم : 56276631

سمت
کارشناس اداره تحصیلات تکمیلی

داخلی 6400

 تلفن مستقیم: 56276631-021

سمت
کارشناس اداره تحصیلات تکمیلی و آموزشهای تخصصی

 داخلی 6506

شماره مستقیم : 57416506