افراد و بخش‌ها

سمت
ریاست اداره تحصیلات تکمیلی و آموزش های تخصصی

داخلی 6505

سمت
کارشناس مسئول اداره تحصیلات تکمیلی

داخلی : 6540

تلفن مستقیم : 56276631

سمت
کارشناس مسئول اداره تحصیلات تکمیلی

داخلی 6400

 تلفن مستقیم: 56276631-021

سمت
کارشناس آموزش های تخصصی

داخلی 6506