خدمات

1. جداسازی، جمع آوري و نگهداری ميكروارگانيسم هاي كاربردی در بيوتكنولوژی .
2. ارائه اطلاعات در مورد ميكروارگانيسم هاي موجود در مركز كلكسيون به ساير مراكز تحقيقاتي، آموزشي و صنعتي .
3. ارسال سويه هاي مورد درخواست مراكز مختلف به صورت كشت زنده و يا خشك شده ( ليوفيليزه).
4. تكثير و نگهداري بلندمدت ميكروارگانيسم هاي ارسالي از طرف ساير مراكز تحقيقاتي، آموزشي و صنعتي.
5. شناسايي ميكروارگانيسم ها.
6. ارائه خدماات مشاوره ای به مراكز تحقيقاتي ديگردر زمينه هاي كاری مرتبط .
7. برگزاري دوره هاي آموزشي به صورت انفرادي يا گروهي در زمينة نگهداري و كاربرد ميكروارگانيسم ها. 

آموزش 

مركز كلكسيون میکروارگانیسم هاي صنعتي ايران در راستاي انجام وظايف و اهداف خود اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي براي افراد به صورت گروهي در زمينه نگهداري و كاربرد ميكروارگانيسمها مي نمايد. همچنين برحسب نياز و درخواست امكان آموزش كارشناسان مراكز تحقيقاتي و صنعتي به صورت فردي نيز وجود دارد. 

انجام پروژه هاي تحقيقاتي 

با توجه به اينكه انجام تحقيقات در زمينه بيوتكنولوژي نياز به كار گروهي و تخصص در زمينه هاي مختلف دارد، مركز كلكسيون توانايي انجام بخش ميكروبي تحقيقات بيوتكنولژي شامل جداسازي، غربالگري و شناسايي ميكروارگانيسم هايي با كاربردهاي خاص از منابع و محيطهاي مختلف را در چارچوب پروژه هاي تحقيقاتي مشترك با ساير مراكز تحقيقاتي و صنعتي دارا مي باشد. 

انجام آزمايشات تخصصی ميكروبي 

با توجه به امكانات و تخصص موجود درمركز كلكسيون میکروارگانیسم هاي صنعتي ايران، بر اساس درخواست، ارائه خدمات در زمینه انجام تست های تخصصی میکروبی به مراکز مرجع و شرکت های داروسازی کشور صورت می گیرد.

پذيرش ميكروارگانيسم ها جهت نگهداري 

مركز كلكسيون میکروارگانیسم هاي صنعتي ايران ميكروارگانيسم هاي جدا شده در پروژه هاي تحقيقاتي را براساس درخواست براي نگهداري مورد پذيرش قرار مي دهد. براي انجام اين منظور لازم است فرم مربوطه پس از پر شدن به مركز كلكسيون ارسال گردد.