درباره ما

همکاران گرامی

به علت محدودیت های ناشی از همه گیری کرونا و کاهش کارکنان حاضر در محل کار، موارد زیر را مورد توجه قرار دهید:

1-  به علت دورکاری بخشی از کارکنان مرکز، خواهشمند است درخواست ها و توضیحات خود را تا حد ممکن از طریق پست الکترونیک ptcc@irost.ir ارسال نمایید.

2- توجه داشته باشید در شرایط کنونی ممکن است ارائه خدمات معمول مرکز کلکسیون میکروارگانیسم های صنعتی طولانی تر از حد معمول شود. 

پیشاپیش از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاری می نماید.

 

مركز كلكسيون میکروارگانیسم هاي صنعتي ايران فعاليت خود را از سال 1361 در پژوهشكده زیست فناوری در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران (IROST) آغاز نموده است و در طي مدتي كه از تاسيس آن ميگذرد ميكروارگانيسم هاي موردنياز مراكز آموزشي، تحقيقاتي و صنعتي بويژه صنايع غذايي و داروسازي را تامين كرده است. اين مركز طبق استانداردهاي بين المللي بيش از دوهزار نمونة ميكروبي شامل باكتري ، قارچ ، مخمر و مشتقات آنها را نگهداري ميكند. از طرف ديگر مركز كلكسيون بطور مداوم با جداسازي و جمع آوري نمونه هاي ميكروبي ايران غني تر شده و سرمايه اي را براي پژوهشهاي علمي كشور فراهم مي آورد. مركز كلكسيون قارچ ها و باكتري هاي صنعتي ايران از سال 1363 به عضويت فدراسيون جهاني كلكسيون هاي ميكروبي (WFCC) پذيرفته شده و با كد 124 I و به نام (Persian Type Culture Collection (PTCC با ساير مراكزي كه تحت پوشش اين مركز جهاني فعاليت مي نمايند، ارتباط دارد. مركز كلكسيون با تماس دائم با فدراسيون جهاني كلكسيون هاي ميكروبي با روشهاي جديد و دقيقتر نگهداري ميكروارگانيسم ها آشنا شده و بر اين اساس ميكروارگانيسم هاي موجود را براي سال ها بدون تغيير ، نگهداري و در اختيار مراكز تحقيقاتي و آموزشي قرار مي دهد.