سفارش ميكروارگانيسم

 1- نحوه سفارش ميكروارگانيسم براي انجام پايان نامه دانشجويي :

به منظور دريافت ميكروارگانيسم لازم است دانشجو طي يك نامه رسمي (كاغذ سربرگ دانشگاه داراي شماره، تاريخ، امضاء و مهر)  از طرف دانشگاه، موسسه، مركزپژوهشي، به اين مركز معرفي گردد. در نامه علاوه بر نام و نام خانوادگي دانشجو، شماره دانشجویی، مقطع تحصيلي (كارشناسي ارشد/ دكتري) موضوع پايان نامه، نام استاد راهنما، نام و كد PTCC ميكروارگانيسم هايي كه در پايان نامه مورد استفاده قرار مي گيرد بايد ذكر گردد.
لازم به توضيح است كه اطلاع از موضوع پايان نامه يا پروژه تحقيقاتي به منظور پايش درخواست و بررسي هم خواني ميكروارگانيسم هاي درخواستي با موضوع كار و تهيه گزارشات آماري از كاربردهاي سويه هاي مركز كلكسيون انجام مي گيرد. در مواردي كه بنا بر اطلاعات موجود در مركز، سويه مناسب با موضوع مورد نظر سفارش داده نشده باشد، بعد از اطلاع رساني و موافقت متقاضي، در پيش فاكتور تغييرات لازم اعمال و ارسال مي گردد. 
به منظور اطلاع از نام و كد ميكروارگانيسم هاي موجود در مركز منطقه اي كلكسيون به صفحه بانك اطلاعاتي ميكروارگانيسم ها مراجعه نماييد. 
معرفي نامه را از طريق فاكس و يا پست الكترونيك به مركز ارسال نماييد. جهت امكان تماس مستقيم و تسریع در فرآیند پذیرش، توصيه مي شود متقاضي قبل از ارسال معرفي نامه شماره تلفن خود و شماره دورنماي مورد نظر براي ارسال پيش فاكتور را روي نامه درج كند.
پس از طي مراحل ذكر شده فرم توافق نامه زیستی ارسال می گردد. فرم باید توسط استاد راهنما و یا مجری پروژه تحقیقاتی خوانده و پس از تکمیل و امضا از طریق دورنما ویا پست الکترونیک به مرکز بازگردانده شود. پس از دریافت فرم تکمیل شده، پيش فاكتور از طرف مركز صادر مي گردد. در پیش فاکتور هزينه  خدمات و شرايط پراخت در آن توضيح داده شده است. متقاضي بايد مطابق با اطلاعات دريافتي اقدام به واريز وجه كرده و تصوير حواله واريزي را براي مركز از طريق دورنما و يا پست الكترونيك ارسال نمايد.
سويه هاي ليوفيليزه از طريق پست ولي كشت زنده فقط در محل مركز كلكسيون ميكروارگانيسم هاي صنعتي تحويل داده مي شود. 
در صورت تمايل براي تسريع در دريافت آمپول هاي ليوفيليزه، امكان تحويل در محل با هماهنگي قبلي وجود دارد.
 
2- نحوه سفارش ميكروارگانيسم براي انجام پروژه هاي پژوهشي:

به منظور دريافت ميكروارگانيسم از مركز منطقه اي ميكروارگانيسم هاي صنعتي  لازم است مجری پروژه طي يك نامه رسمي  (كاغذ سربرگ دار، داراي شماره، تاريخ، مهر و امضاء) از واحد تحقيق و توسعه مراكز خصوصي ومعاونت آموزشی/پژوهشی مراكز آكادميك (دانشگاه ها، موسسات آموزشي پژوهشي) به مركز كلكسيون میکروارگانیسم های صنعتی معرفی گردد. در معرفی نامه علاوه بر موضوع پروژه پژوهشی مصوب، نام ناظر طرح، شماره و تاریخ تصویب طرح،  نام و كد PTCC ميكروارگانيسم هايي كه در انجام پروژه  مورد استفاده قرار مي گيرند نیز  بايد ذكر گردد.
به منظور اطلاع از نام و كد ميكروارگانيسم هاي موجود در مركز منطقه اي كلكسيون به صفحه بانك اطلاعاتي ميكروارگانيسم ها مراجعه نماييد. 

لازم به توضيح است كه اطلاع از موضوع پايان نامه يا پروژه تحقيقاتي به منظور پايش درخواست و بررسي هم خواني ميكروارگانيسم هاي درخواستي با موضوع كار و تهيه گزارشات آماري از كاربردهاي سويه هاي مركز كلكسيون انجام مي گيرد. در مواردي كه بنا بر اطلاعات موجود در مركز، سويه مناسب با موضوع مورد نظر سفارش داده نشده باشد، بعد از اطلاع رساني و موافقت متقاضي، در پيش فاكتور تغييرات لازم اعمال و ارسال مي گردد. 
پس از طي مراحل ذكر شده فرم توافق نامه زیستی ارسال می گردد. فرم باید توسط استاد راهنما، مجری / ناظز پروژه تحقیقاتی خوانده و پس از تکمیل و امضا از طریق دورنما و یا پست الکترونیک به مرکز بازگردانده شود. پس از دریافت فرم تکمیل شده، پيش فاكتور از طرف مركز صادر مي گردد كه ميزان هزينه و شرايط پراخت در آن توضيح داده شده است. متقاضي بايد مطابق با اطلاعات دريافتي اقدام به واريز وجه كرده و تصوير حواله واريزي را براي مركز از طريق دورنما و يا پست الكترونيك ارسال نمايد.
سويه هاي ليوفيليزه از طريق پست ولي كشت زنده فقط در محل مركز كلكسيون ميكروارگانيسم هاي صنعتي تحويل داده مي شود. در صورت تمايل براي تسريع در دريافت آمپول هاي ليوفيليزه، امكان تحويل در محل با هماهنگي قبلي وجود دارد.

3- نحوه سفارش ميكروارگانيسم هاي مرجع:

به منظور دريافت ميكروارگانيسم مرجع از مركز منطقه اي كلكسيون ميكروارگانيسم هاي صنعتي لازم است درخواست طي يك نامه رسمي (كاغذ سربرگ دار، داراي شماره، تاريخ، مهر و امضاء) از شركت و يا ازمايشگاه براي مركز ارسال گردد. ضروري است آزمايشگاه هاي همكار اداره استاندارد، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشكي تصوير مجوز/ تأييد صلاحيت معتبر براي انجام آزمون هاي ميكروبي را از طريق دورنما و يا پست الكترونيك براي مركز ارسال نمايند..
انتخاب و سفارش ميكروارگانيسم هاي مرجع مورد نياز بر اساس كد PTCC با مراجعه به صفحه بانك اطلاعاتي ميكروارگانيسم ها امكانپذير مي باشد. 
پس از پذيرش درخواست، يك كد شناسايي براي شركت/ آزمايشگاه تعريف مي شود كه در درخواست هاي بعدي مي تواند بدون نياز به تهيه نامه رسمي، فقط نام و كد سويه هاي مرجع مورد نظر همراه با شناسه خود را روي سربرگ آزمايشگاه/ شركت درج و آن را از طريق دورنما و يا پست الكترونيك به مركز كلكسيون ارسال كند .
پس از طي مراحل ذكر شده يك پيش فاكتور از طرف مركز صادر مي گردد كه ميزان هزينه و شرايط پراخت در آن توضيح داده شده است. متقاضي بايد مطابق با اطلاعات دريافتي اقدام به واريز وجه كرده و تصوير حواله واريزي را براي مركز از طريق دورنما و يا پست الكترونيك ارسال نمايد. در صورتيكه براي پرداخت هزينه چك صادر شود، لازم است براي صدور فاكتور ابتدا تصوير چك از طريق دورنما و يا پست الكترونيك براي مركز ارسال شود و سپس هنگام دريافت سويه ها اصل چك به مركز كلكسيون تحويل داده شود.
سويه هاي ليوفيليزه از طريق پست ولي كشت زنده فقط در محل مركز كلكسيون ميكروارگانيسم هاي صنعتي تحويل داده مي شود. در صورت تمايل براي تسريع در دريافت آمپول هاي ليوفيليزه، امكان تحويل در محل با هماهنگي قبلي وجود دارد. 
 

 

نحوه پرداخت:

نام صاحب حساب: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
شماره حساب نزد بانک مركزي:  4001020803007300
شناسه واريز:64 0008 0000 0000 4000 1354 2081 3430

 شماره حساب شبا : IR98 0100 0040 0102 0803 0073 00 
توجه:  ضروري است در برگه هاي انتقال وجه شناسه واريز حتما درج شود.  
درصورت پرداخت از طريق اينترنت، همراه بانك و يا سيستم پايا پس از اطمينان از واريزشدن مبلغ به حساب سازمان، با تأخير سه روزه نسبت به ارسال/تحويل سفارش اقدام مي گردد.
خواهشمند است پس از واریز وجه به حساب زیر، تصویر رسید بانکی را از طریق نمابر يا پست الكترونيك به این مرکز ارسال نمایید.