گروه: 
گروه طراحی ماشین و مكاترونیک
مجری(های) طرح (خارج از پژوهشکده / سازمان): 
محمد بداغی
همکاران پژوهشکده: 
دکتر محمد مهدی ملکیان
تاریخ شروع: 
1380
تاریخ خاتمه: 
1382
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
داخلی
بودجه طرح: 
150میلیون ریال
اعتبار داخلی: 
100%
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.