فراس حكاك و فواد فرحاني
مجله علمی-ترویجی انجمن مهندسي مكانيك ايران، سال شانزدهم، شماره 55- آبان 1386.
2007
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.