عباس اکبرنیا، مبلی ح.، اکرم ا.، حامدی ح.، رفیعی ش
، مجله مهندسي بيوسيستم ايران (مجله علوم كشاورزي)، پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران ، دوره 39 شماره 1، ص 83-75
2008
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.