عباس اکبرنیا، مبلی ح.، اکرم ا.، حامدی ح.، رفیعی ش
1387، مجله علوم كشاورزي، پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران، دوره 39 شماره 2، ص 237-243.
2009
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.