عباس اکبرنیا، مبلی ح.، اکرم ا.، حامدی ح.، رفیعی ش
، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، شماره هشتم، ص 180-174.
2009
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.