عباس اکبرنیا، مبلی ح.، اکرم ا.، حامدی ح.، رفیعی ش
1388، مجله مهندسي بيوسيستم ايران (مجله علوم كشاورزي)، پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران، دوره 40 شماره 1، ص 14-9.
2009
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.