كريمي، د. ، ملكيان، م. م.
مجله مهندسی مکانیک مدرس، شماره 13
2014
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.