عظيمي راويز، م. ، كريمي، د. ، ملكيان، م. م. ، امامي ح.
اولين همايش يافته هاي نوين در هوافضا و علوم وابسته، تهران
2014
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.