12. آذر انوري، كيوان سيدي نياكي، محمد علی اردکانی و فواد فرحاني
کنفرانس بين المللی مکانيک، دانشگاه شريف، ارديبهشت 1389، تهران- ايران
2010
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.