مجيد صفرآبادي،حميد امامي
پانزدهمين كنفرانس سالانه(بين المللي) مهندسي مكانيكISME2007 ايران، تهران، دانشگاه صنعتي اميركبير، 25-27 ارديبهشت1386
2007
جرم موثر مودال، يك خصوصيت ديناميك سازه و وابسته به فركانس طبيعي، شكل مودها، جرمهاي عام و بردارهاي ويژه است. جرم موثر مودال كميتي است كه ميزان اهميت يك مود ارتعاشي را هنگامي كه سازه ماهواره تحت تاثير شتابهاي منتقله از طريق صفحه پايه قرار مي‌گيرد، نشان مي‌دهد. جرم موثر بالا نشان دهنده عكس‌العمل بالا به ازاي فركانس متناظر با مود ارتعاشي مربوطه در صفحه پايه است. همچنين بارهاي ديناميك اعمالي تحت تاثير نحوه توزيع مودهاي ارتعاشي در محدوده فركانسي است. جمع اثر مودهاي مختلف باعث ايجاد نيروي عكس‌العمل قابل ملاحظه‌اي در سازه مي‌گردد. در اين تحقيق اثر قابهای تقويت‌کننده دربهاي دسترسي محلي صفحات جانبي سازه يك ماهواره مكعبي مورد بررسي قرار گرفته و نشان داده شده است كه خصوصيات سطح مقطع قاب تاثير مهمي در تجميع و يا پراكندگي مودهاي محلي صفحات و صلبيت سازه در جهت عمود بر اين صفحات يعني راستاي پرتاب و لذا بارهاي روش تحليلی خواهد داشت.
کلمات کليدی: جرم موثر مودال، فركانس طبيعي، مود محلي، تقويت‌كننده
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.