محمد حمید امامی خوانساری1، آذر انوری2، علی امامی خوانساری3
تهران-ایران
2018
توسعه طراحی و فناوری پمپ‌های گریز از مرکز برای دستیابی به عملکرد بهینه و مصرف انرژی کمتر در دهه‌های اخیر به طور قابل ملاحظه‌ای مورد تاکید و اهمیت قرار گرفته است. در مقاله حاضر، عملکرد یک نمونه پمپ شناور درون چاهی ساخت داخل از دیدگاه هیدرولیکی و مصرف انرژی بررسی شده و با اطلاعات سازنده پمپ مطابق استانداردهای مرجع مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفته است. در این تحقیق یک نمونه پرمصرف پمپ شناور به‌نام  BPN384با استفاده از سامانه آزمون پمپ آزمایش شده است. اين سامانه مطابق بارتبه 1 استاندارد مرجع ISO9906(2012) که معادل با استاندارد ملی 7817 است، ساخته شده‌است. در این سامانه، مشخصه‌های پمپ با تجهیزات دقیق، اندازه‌گیری شده و داده‌های بدست آمده برای پایش و تحلیل به نرم‌افزار LabVIEW ارسال می‌شود. نتایج بدست آمده اختلاف قابل توجهی را در راندمان پمپ در بازه کاری و عملیاتی آن نشان داده است.در راستای هدف تحلیل عملکرد پمپ، آخرین فناوری سازنده معتبر آلمانی نیز به صورت موازی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته و نتایج آن ارائه شده است. نتایج بدست آمده میزان ظرفیت بالقوه برای بهینه سازی در زمینه بازدهی و NPSH را نشان میدهد.
 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.