مجيد صفرآبادي، حميد امامي
هفتمين همايش سالانه (بين¬المللي) انجمن هوا فضاي ايران تهران، دانشگاه صنعتي شريف، 30 بهمن - 2 اسفند 1386
2008
در اين مقاله ميزان اعتبار به روز كردن مدل اجزا محدود سازه يك ماهواره ميكرو (كه در اين مقاله ماهواره سفير[1]، به عنوان نمونه مورد بررسي قرار گرفته است) با استفاده از نتايج آزمون ارتعاشات اتفاقي سطح پايين مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور ابتدا با استفاده از نرم‌افزار المان محدود Nastran/Patran كه به طور متداول در زمينه‌هاي فضايي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، مدل اجزا محدود يكپارچه سازه ماهواره در شرايط مرزي هنگام پرتاب ايجاد گرديده و سپس با اعمال ارتعاشات اتفاقي سطح پايين به تحليل پاسخ پرداخته شده است. در ادامه مدل اجزا محدود سازه ماهواره به صورت مرحله به مرحله به روز شده است. لازم به ذكر است كه در طي مراحل مختلف به روز رساني، سعي شده است با تغيير مقدار و نحوه توزيع جرمهاي غير سازه‌اي (Non Structural Masses)، جرم مدل المان محدود سازه ماهواره به جرم حاصل از نتايج حاصل از آزمون خصوصيات فيزيكي نزديك شود. در هر مرحله جهت حصول اطمينان از صحت روند به روز رساني، تحليل ارتعاشات اتفاقي، انجام شده و نتايج تحليل با نتايج آزمون مقايسه گرديده است. با طي مراحل مختلف به روز رساني، يك مدل نهايي به روز شده حاصل گرديده به طوريكه اين مدل از نظر جرمي (چه از نظر مقدار جرم كل و چه از نظر نحوه پراكندگي اجرام غير سازه‌اي) خصوصيات سازه يكپارچه سازي شده را بيان مي‌كند. در نهايت با مقايسه نتايج تحليل براي مدل به روز شده نهايي و نتايج آزمون ارتعاشات اتفاقي سطح پايين (كه از انجام آزمونهاي ماهواره سفير حاصل شده است) ميزان اعتبار به روز كردن مدل اجزا محدود مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج حاصل، روند به روز رساني مدل اجزا محدود را تاييد مي‌كند.
 
[1] SAFIR Satellite
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.