حميد امامي م جيد صفرآبادي
ششمن کنفرانس سراسری انجمن هوا فضای ايران- اسفند 1385- دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی
2008
امروزه گرايش غالب در طراحی ماهواره‌های علمی به سمت طرحهای چند منظوره و چند ماموريته[1] معطوف شده است. تا آنجا که به سازه ماهواره مربوط مي‌شود، طراحی سازه‌ای با انعطاف‌پذيری بالا در جانمايی و امکان دسترسی، يک هدف مهم است. از طرف ديگر شناسايی و امکان تغيير و اصلاح رفتار ديناميکی چنين سازه‌ای شرايط بکارگيری آن را در ماموريتهای متفاوت فراهم مي‌کند. در اين تحقيق رفتار ديناميکی يک سازه مکعبی دو طبقه با دربهای دسترسی در تمامی وجوه جانبی مورد بررسی قرار گرفته است. از نظر هندسه كلي، انواع دريچه‌ها و همچنين ماهواره‌ای كه هر يک از وجوه جانبی آن به طور کامل قابل باز شدن باشد، بررسي شده اند. با استفاده از يك دستگاه متعامد، مودهای ارتعاشی و جرمهای موثر مربوط به هر مود استخراج گرديده است. نتايج تحليلها نشان مي‌دهدکه پاسخ ديناميکی و لذا بارهای وارده تابع هندسه دربها و ميزان صلبيت قاب دربها است. بدين ترتيب مي‌توان رفتار ديناميکی و لذا بارهای وارده به سازه را تحت تاثير قرار داد.
 
[1] Multi Function Service
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.