ساعات کاری كتابخانه

ارائه خدمات در ساعات كاري و اداري كتابخانه صورت مي گيرد كه عبارتست از:

روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الي 15:45

شايان ذكر است كه ساعات كاري و نوع ارائه خدمات با توجه به ايام و مناسبت هاي خاص قابل تغيير است و كتابخانه از ارائه خدمات در ساعات غير كاري معذور مي‌باشد.