بهينه سازي توليد آنزيم گلوكز اكسيداز

شماره ثبت: 
60233
تاریخ ثبت: 
1388/04/24
اسامی مخترعین: 
- دكتر محمد رضا بختياري - دكتر مسعود فلاح پور

بهينه سازي توليد آنزيم گلوكز اكسيداز