اداره كل مالکیت فکری

اهداف راهبردي
اهداف راهبردي اداره كل مالكيت فكري عبارت است از:
1) فرهنگ سازي و ارتقاء آگاهي از موضوع و امور مالكيت فكري بخصوص در بين محققين، نوآوران، توليد كنندگان و صنعت گران
2) بسترسازي و ايجاد ظرفيت براي توسعه و ترويج خلاقيتها و نوآوريها و ثبت آنها در عرصه هاي ملي و بين المللي. 

 

شرح وظايف

شرح وظايف اداره كل مالکيت فکري به شرح زير است:

1- عملياتي و اجرايي نمودن سياستهاي مالکيت فکري
2- اجراي سياستها و برنامه هاي شوراي عالي مالكيت فكري
3- هدايت و ساماندهي تسهيلات مالي و معنوي مربوط به مالكيت فكري از منابع داخلي (دولتي و غيردولتي) و بين المللي
4- ايجاد هماهنگي بين مراکز دانشگاهي (مراجع منطقه اي) حمايت از ثبت اختراعات
5- ارتباط و همکاري با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  در راستاي توسعه نظام مالکيت فکري کشور
6- برقراري ارتباط با ارگانها و نهادهاي ذيربط منجمله جامعه مخترعين و مبتكرين و ساير سازمانهاي غيردولتي مربوطه
7- اطلاع رساني و فرهنگ سازي در زمينه مالکيت فکري در بين اقشار مختلف جامعه
8- برگزاري دوره هاي آموزشي مالکيت فکري در سراسر کشور
9- برگزاري كارگاه آموزشي، سمينار و سمپوزيوم در رمينه مالکيت فکري
10- ارائه خدمات مشاوره اي در امور حقوقي و تجاري سازي اختراعات به اشخاص حقيقي و حقوقي