تماس با ما

  تلفن: 27-56276020 (021)
  دورنگار: 56276606
  کدپستی: 3313193685
  صندوق پستی: 33535111
  مسير یک: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتی عصر انقلاب
  مسير دو: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفی، بعد از ميدان پارسا، انتهای خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتی عصر انقلاب
 
 اطلاعات تماس با دفتر مالكيت فكري و تجاري سازي
 
رديف سمت مستقيم نمابر داخلي
1 مدير كل مالكيت فكری و تجاری سازی 56276339 56276339 2426-7
2 مدير گروه مالكيت فكري     2596