دستگاه دياليز صفاقي

شماره ثبت: 
33423
تاریخ ثبت: 
1384/07/09
اسامی مخترعین: 
- مهندس نسرين غازانشاهي

در اين اختراع دستگاه دياليز صفاقي  طراحي و اجرا شده است.