تهيه سليكاتهاي قليايي از غبارات سيليسي كوره هاي پيرو متالورژي

شماره ثبت: 
50002
تاریخ ثبت: 
1387/03/25
اسامی مخترعین: 
- دكتر مريم رنجبر - دكتر شهره صفار زاده متين

 در اين طرح با استفاده از غبارات سيليسي كوره هاي پيرو متالورژي، سليكاتهاي قليايي  تهيه شده است.