ساخت سيستم آزمايشگاهي براي سنتز، شستشو و تغليظ نيمه پيوسته ژل هاي هيدروكسيد فلزي

شماره ثبت: 
77209
تاریخ ثبت: 
1391/07/09
اسامی مخترعین: 
- دكتر انور شلماشي - آقاي سعيد جعفريان قمي - دكتر حسين رحماني

فرآيند تهيه سوسپانسيونهاي مايي هيدروكسيد فلزات (از قبيل آلومينيم و منيزيم و ...) مقدار قابل توجهي از يونهاي موجود در مواد اوليه ( از قبيل يونهاي سولفات، كلرايد و ...) بر روي سطح و يا در شبكه‌هاي ذرات جامد هيدروكسيد فلزي معلق باقي مي‌ماند. همچنين در محلول مايي يونهاي مذكور حضور داشته و تعادل بين يونهاي موجود در محلول و يونهاي قرار گرفته در سطح و شبكه ذرات جامد برقرار مي‌شود. براي جدا كردن و خارج كردن يونهاي مذكور از محصولات ژل هيدروكسيد فلزي، بطور معمول از روش فيلتراسيون و شستشوي ژل باقي مانده بر روي فيلتر بوسيله آب مقطر بدون يون استفاده مي‌شود. فرآيند جدا كردن محلول مايي از ژل هاي مذكور و شستشوي ژل ها با روش هاي معمولي فيلتر كردن (مثل صاف كردن بوسيله فيلتر خلاء) فرآيندي وقت‌گير است و به حجم زيادي آب مقطر بدون يون نياز دارد. سيستم معرفي شده در اين اختراع براي تسهيل و سرعت بخشيدن به فرآيند شستشو و تغليظ سوسپانسيونهاي مايي هيدروكسيدهاي فلزي و بهينه سازي اين فرآيند ابداع شده است.