سيستم چند مرحله اي استخراج عصاره گياهان دارويي به روش جريان غير همسو(متقابل)

شماره ثبت: 
67761
تاریخ ثبت: 
1389/08/04
اسامی مخترعین: 
- دكتر محمد عابدي - دكتر ذاكر بحريني

با توجه به اهميت تجارت گياهان دارويي و داروهاي گياهي استخراج شده از آنها براي كشور، يك روش استخراج نوين چند مرحله اي غيرهمسو براي استخراج عصاره از گياهان داروي طراحي، ساخت و نصب و راه اندازي شده است. اين روش نسبت به ساير روش هاي استخراج مواد موثره گياهان دارويي از اهميت علمي و اقتصادي بالاتري برخوردار بوده و بواسطه كمتر مصرف كردن حلال، كوتاه كردن زمان استخراج، افزايش راندمان استخراج، كاهش هزينه هاي فرآيند و كيفيت محصول بر ساير روش هاي ‏ مرسوم ارجحيت دارد. همچنين تهيه عصاره هم به (محلول و هم به پودر توسط آن امكان پذير است