سنتز پپتيد با توالي YGKHVAVHAR داراي فعاليت آنتي اكسيداني و ضد فشار خوني

شماره ثبت: 
101208
تاریخ ثبت: 
1399/02/31
اسامی مخترعین: 
- دكتر سعيد ميردامادي - خانم مهتا ميرزائي

   

                                                               

پپتيدهاي زيست فعال با منشاء طبيعي، جايگزين مناسبي براي تركيبات شيميايي دارويي و غذايي مي باشند. توالي هاي پپتيديYHR-10 (YGKHVAVHAR) ، (GKPVAVPA) GA-8، GHA-8(GKHVAVHA)، PAR-3 (PAR) بر اساس توالي پپتيد اوليه YR-10 (YGKPVAVPAR جدا شده از پروتئين مخمر، طراحي و سنتز شدند. YHR-10 بر اساس جايگزيني پرولين با هيستدين، فعاليت آنتي اكسيداني بر اساس مهار راديكالهاي DPPH (µM71/508=IC50)، ABTS (µM 80/9=IC50 )، احياء يون آهن (M FeSo4/mmol peptidesµ 893) جلوگيري از اكسيداسيون لينولئيك اسيد (59% كاهش نسبت به نمونه كنترل) ، در طي 7 روز نگهداري در دمايCº40 نشان داد. YHR-10 باعث محافظت سلول در برابر استرس هاي اكسيداتيو ناشي از H2O2 شد و سطح مالون دي آلدهيد، پروتئين كربونيل و آنزيم كاتالاز را كاهش داد. YHR-10 داراي فعاليت مهار آنزيم تبديل كننده آنژيوتنسين (ACE) بود ( Mµ91/61=IC50، mM 0009/0=Ki) و توانست با اتصال از طريق آمينو-اسيدهاي Tyr، Lys، His-4، Val و Arg، بدون تاثير بر موقعيت تتراهدرال+2 Zn در سايت فعال آنزيم و از طريق مكانيسم غيررقابتي از فعاليت آنزيم جلوگيري نمايد. توالي پپتيدي جديد داراي پتانسيل كاربرد در فرمولاسيون محصولات غذايي فراسودمند و غذا داروها مي باشد.