سنتز كربوكاتاليست CMK-3 و بررسي كارايي آن در اكسيداسيون سولفيدهاي آلي به سولفوكسيد

شماره ثبت: 
101128
تاریخ ثبت: 
1399/02/24
اسامی مخترعین: 
- دكتر عليرضا سدرپوشان - آقاي مسعود حيدري - خانم هدي حقي - آقاي محمدنبي دهدشتي

                                                               

در اين اختراع ابتدا ساختار مزوپورس كربني CMK-3 را از طريق قالب گيري سخت، سنتز كرديم و پس از آن به كمك فرآيند اكسيداسيون سطحي خشك و مرطوب كه منجر به افزايش نقايص در ساختار CMK-3 مي گردد، كارايي و خواص كربوكاتاليستي آن را ارتقا داديم. در ادامه CMK-3 و دوساختار تغييريافته ي CMK-3-D و CMK-3-W را كه براثر اكسيداسيون سطحي به دست آمده بودند، از طريق آناليزهاي فيزيكوشيميايي نظير BET، BJH، XRD و SEM مورد ارزيابي و مشخصه يابي قرار داديم. سپس ساختار CMK-3 و ساختارهاي تغييريافته ي آن را به عنوان كربوكاتاليست هاي نانوراكتور در اكسيداسيون سولفيدهاي آلي به سولفوكسيد ها مورد آزمايش ومطالعه قرار داديم. اكسيداسيون سولفيدهاي آلي به سولفوكسيدها از جمله واكنش هاي حائز اهميت در صنعت مدرن مي‌باشد. براساس نتايج اوليه CMK-3-W به عنوان كربوكاتاليست ايده آل با بالاترين بازده (99<) و مدت زمان مناسب انتخاب شد. در ادامه ي بهينه سازي روش و كسب بهترين نتيجه، مصرف 2/1 اكي والان از H2O2 به عنوان اكسنده و50 درصد وزني از كربوكاتاليست در دماي اتاق و بدون حضور هيچگونه حلال آلي به عنوان بهترين شرايط محرز شد. در شرايط بهينه شده، مشتقات مختلفي از سولفيدهاي آلي با انتخابگري عالي و بازده بالا طي دو تا شش ساعت تبديل به مشتقات سولفوكسيد شدند. همچنين قابليت بازيابي و استفاده مجدد كربوكاتاليست سنتز شده تا چهار مرتبه محرز شد. در تمامي واكنش ها پيشرفت واكنش با استفاده از TLC مورد ارزيابي قرار گرفت و در انتهاي واكنش پس از استخراج حلال با دي كلرومتان، بازده ي نهايي با استفاده از GC تخمين زده شد بررسي توانايي خانواده CMK-3 به عنوان پاك ترين خانواده از كربوكاتاليست ها در اكسيداسيون سولفيدها به سولفوكسيدها براي نخستين بار در اين اختراع صورت گرفت.