سنتز كمپلكس مس II مبتني بر بستر مزومتخلخل سيليكاتي SBA-15 به عنوان كاتاليزور كارا در اكسيداسيون سريع آلدهيد به كربوكسيليك

شماره ثبت: 
101107
تاریخ ثبت: 
1399/02/22
اسامی مخترعین: 
- دكتر عليرضا سدرپوشان - دكتر داود صادقي فاتح - آقاي محمدنبي دهدشتي - آقاي مسعود حيدري

                                                                                            

اين اختراع، تركيبي است شامل كمپلكس مس II كه بر روي بستر مزومتخلخل سيليكاتي SBA-15 متصل و به عنوان كاتاليست هيبريدي براي واكنش اكسيداسيون آلدهيدها به كربوكسيليك اسيدها مورد استفاده قرار گرفته است. اكسيداسيون برخي از آلدهيدها به كربوكسيليك اسيدها از واكنش‌هاي مهم در صنعت مدرن مي‌باشد. كمپلكس فلزي سنتز شده از يك سو قابليت اتصال به فلز مس و ديگر فلزات واسطه را داشته و از سوي ديگر داراي گروه‌هاي عاملي است كه توانايي اتصال به سطح بستر كاتاليست را فراهم مي‌كند. واكنش اكسيداسيون در محيط استونيتريل و در حضور هيدروژن پراكسيد به عنوان اكسيدكننده صورت گرفت. بالاترين بازده بدست آمده از اكسيداسيون آلدهيد‌ها به كربوكسيليك اسيدها، 99 درصد مي‌باشد. خصوصيات فيزيكي و شيميايي كاتاليست مورد نظر بوسيله آناليزهاي پراش پرتو اشعه X، طيف سنجي تبديل فوريه مادون قرمز FT-IR، ميكروسكوپ الكتروني روبشيSEM ، جذب و واجذب نيتروژن BET و آناليز تجزيه حرارتي TGA مورد اندازه‌گيري قرار گرفت.