سنتز يك مرحله اي توپيرامات

شماره ثبت: 
88218
تاریخ ثبت: 
1394/12/19
اسامی مخترعین: 
- آقاي بهمن حسن زاده - دكتر فرج اله مهنازاده بختياري

اختراع حاضر مربوط به فرآيند يك مرحله اي توليد ماده ي موثره ي دارويي توپيرامات ( شكل يك) ميباشد. واكنش دي استن فراكتوز با سولفوريل دي آميد (سولفاميد) در دماي رفلاكس حلال توپيرامات را حاصل ميدهد. اين واكنش در حضور و يا عدم حضور باز 2-پيكولين و حلال دي اكسان انجام ميگيرد.