دستگاه شبيه ساز فشار خون تهاجمي براي تست و كاليبراسيون ماژول IBP مانيتورينگ قلبي عروقي

شماره ثبت: 
98096
تاریخ ثبت: 
1397/12/12
اسامی مخترعین: 
- دكتر محمد فيروزمند - خانم هاجر خليفه - دكتر منوچهر اقبال

مانيتورينگ داخل شرياني يك روش تهاجمي براي كنترل فشار خون است به دنبال اين روند دو پارامتر فشار خون سيستوليك ، دياستوليك اندازه گيري و نمايش داده مي شود، در صورتي كه دقت اندازه گيري فشارهاي هموديناميكي خون در محدوده استاندارد نباشد، صحت اندازه گيري فشار شرياني پايين خواهد بود. بنابراين ارزيابي عملكرد دستگاه هاي مانيتورينگ از اهميت زيادي برخوردار است، اگر بتوان با هدف كاليبراسيون دستگاه هاي مانيتورينگ فشارهاي هموديناميكي خون را شبيه سازي كرد، اطمينان از سالم بودن دستگاه و صحت عملكرد خروجي آن نيز افزايش خواهد يافت.دستگاه ساخته شده توانايي توليد شكل موج فشار مشابه فشار سرخرگهاي بدن را دارد. براي توليد فشار پالسي مورد نظر يك پمپ قابل كنترل ساخته شد تا هم بتواند به عنوان يك پمپ، فشار مورد نظر را پمپاژ كند و همچنين قابليت تغيير شكل موج فشار را داشته باشد و سپس يك مبدل فشار را از نظر هيدرو استاتيكي با پمپ ساخته شده تزويج كرديم و در نهايت فشار از طريق مبدل فشار خون، اندازه گيري و نمايش داده مي شود.اين دستگاه از نظر الكتريكي و مكانيكي شبيه سيستم ثبت فشار خون تهاجمي و سنسور آن را كه همان كتتر درون رگي است، بدون قرار گيري در محيط فيزيولوژيك تست مي شود.