سنتز نانوكاتاليست مغناطيسي Fe3O4 و Mn3O4/Fe3O4 حاوي ليگاندهاي پيريدين دي آمين و پيريدين دي كربوكسيليك اسيد، براي استفاده در فرآيند ازن زني كاتاليستي جهت تصفيه محيط هاي آبي

شماره ثبت: 
95497
تاریخ ثبت: 
1397/01/22
اسامی مخترعین: 
- دكتر سهيلا شكرالله زاده - دكتر مريم رنجبر - خانم مرضيه بيات

يكي از روش هاي مؤثر براي حذف آلاينده هاي دير تخريب پذير آب، استفاده ازن به همراه كاتاليست مي باشد. در اين اختراع با استفاده از روش التراسونيك ليگاند حاوي ‏2،6- پيريدين دي آمين (pyda) و 2،6- پيريدين ‏دي كربوكسيليك اسيد (pydc)، (LH2 ) سنتز شد. ليگاند سنتز شده براي تهيه كمپلكس هاي [pyda.H2]5[Mn(pydc.H)2].[pydc]5.8H2O، [Mn(LH2)]و [pyda.H][Fe(pydc)(pydc.H)].H2O، [Fe(II)LH2] و [pyda.H][Fe(pydc)2].H2O، [Fe(III)LH2] استفاده شد. كمپلكس هاي سنتز شده با روش هاي SEM،CHN ، AAS، TGA/DTA و FT-IR شناسايي شدند. موفولوژي هاي كمپلكس هاي تهيه شده به ترتيب ميله اي، كروي و پليمري بدست آمد. سپس از آنها به عنوان پيش ماده براي تهيه نانو كاتاليست هاي Mn3O4 ، α-Fe2O3 ،Fe3O4 وMn3O4/Fe3O4 استفاده شد. نانو كاتاليست هاي سنتز شده با روش هايSEM ،EDX ،XRD ، FT-IR و VSM شناسايي شدند. مطابق با نتايج آناليز VSM نانوكاتاليست Fe3O4 و Mn3O4/Fe3O4به ترتيب داراي خاصيت مغناطيسي سوپر پارامغناطيس و فرومغناطيس به دست آمد. نانو كاتاليست هاي سنتز شده براي تخريب فنل در فرآيند ازن زني بكاربرده شد. نتايج ميزان تخريب فنل با نانوكاتاليست هايMn3O4 ،α-Fe2O3 ، Fe3O4 و Mn3O4/Fe3O4به ترتيب به صورت 74/97%، 74/91%، 62/88% و 26/97% به دست آمد.