تهيه 2و2و4تري متيل 1.3پنتان دي ال ايزوبوتيرات با استفاده از كاتاليست منيزيم اكسي كلرايد

شماره ثبت: 
93360
تاریخ ثبت: 
1396/06/11
اسامی مخترعین: 
- دكتر داود صادقي فاتح - خانم بهاره شهبازي

منيزيم اكسي كلرايد داراي استفاده هاي فراواني بوده يكي از اين كاربردها استفاده از آن به عنوان كاتاليست مي باشد. ماده 2,2,4,trimethyl-1,3 pentandiol mono isobutyrate به روش آلدول-تيشچنكو با استفاده از كاتاليست هاي مختلفي سنتز شده است. در اين اختراع از كاتاليست منيزيم اكسي كلرايد براي سنتز 2,2,4,trimethyl-1,3 pentandiol mono isobutyrate با استفاده از روش راكتور تحت فشار استفاده شده است. جهت بررسي از محصول مورد نظر آناليزهاي NMR و GCو IR تهيه گرديد، كه همگي صحت سنتز محصول را تاييد مي كنند.