ساخت نانو ذرات فسفرآميدي حاوي گروه نيكوتين آميد با خاصيت ضد باكتريايي به روش اولتراسونيك

شماره ثبت: 
93427
تاریخ ثبت: 
1396/06/14
اسامی مخترعین: 
- خانم الهام دل پذير - دكتر نسرين اروج زاده

از واكنش PCl5 و نيكوتين آميد در حلال خشك CCl4 تحت شرايط بازرواني، و سپس اكسيداسيون، رسوب C5H4NC(O)P(O)Cl2 به دست آمد كه از واكنش آن با آمين¬هاي مختلف، تركيبات N-نيكوتينيل فسفرآميدي با فرمولC5H4NC(O)NHP(O)R2 كه R عبارتست از (1) NC6H12 ، (2) N(CH3)(C6H11) ، (3) 4-CH3-NC5H9، (4) NC5H10 ،(5) NC4H8O، (6) C4H8 N و (7) (CH3)3CNH2 براي اولين بار در اندازه نانو به روش اولتراسونيك سنتز شد. شناسايي تركيبات تهيه شده به وسيله FT-IR، 31P-NMR، SEM وEDX انجام شد. اثر ضدباكتريايي نانوذرات سنتز شده در حالت جامد(پودري) بر روي باكتري گرم مثبت استافيلوكوكوس اورئوس و باكتري گرم منفي اي-كلاي در محيط كشت BHI به روش شمارش كلوني بررسي شد و جهت بررسي اندازه ذرات بر فعاليت ضد باكتريايي تركيبات، فسفرآميدها در مقياس ماكرو به روش ذكر شده در منابع سنتز شده و فعاليت ضدباكتريايي آن¬ها نيز مورد سنجش قرار گرفت. نتايج سنتزها نشان داد كه متوسط اندازه ذرات تركيبات 7-1 به ترتيب 40-50، 60-70،40-50، 40-50، 40-50، 40-50 و60-50 نانومتر مي¬باشد. نتايج بررسي¬هاي ضدباكتريايي نيز نشان داد كه تمام تركيبات خاصيت ضد باكتريايي دارند و تركيبات تهيه شده در مقياس نانو فعاليت قوي¬تري نسبت به اندازه ماكرو از خود نشان داده اند.