بيوسنسورخازني اوره مبتني بر لايه‌ نازك نانوساختار اكسيد روي قابل كاربرد در فرآيند دياليز

شماره ثبت: 
93501
تاریخ ثبت: 
1396/06/21
اسامی مخترعین: 
- دكتر سيداحمد مظفري - آقاي رضا رحمانيان كوشككي

هدف از اين اختراع تهيه و مطالعه سطح لايه¬هاي نازك نيمه هادي اكسيد روي (ZnO)و كاربرد آن در تهيه سنسور خازني اوره مي‌باشد. لايه¬هاي نازك به عنوان زير شاخه¬اي از نانو ساختارها با ضخامت كمتر از 100 نانومتر، امروزه كاربرد گسترده¬اي در زمينه¬هاي گوناگون پيدا نموده¬اند. از جمله كاربردهاي لايه¬هاي نازك نيمه هادي مي¬توان به استفاده از آنها در تهيه سل¬هاي خورشيدي، تهيه لايه¬هاي كاتاليستي، سطوح هوشمند و همچنين تهيه سنسورها و بيوسنسورها در تعيين مواد شيميايي و بيولوژيكي نظير اوره، گلوكز،‌دوپامين، آسكوربيك اسيد اشاره نمود. در ميان روش-هاي گوناگون ساخت لايه¬هاي نازك، روش كندوپاش به عنوان روشي¬ كارآمد مي¬باشد. در اين اختراع از ZnO به عنوان يكي از نيمه هادي¬هاي مطرح در حوزه لايه¬هاي نازك، براي تهيه سنسور هوشمند الكتروشيميايي استفاده شد. در اين روش از لايه نازك تهيه شده به روش كندوپاش مغناطيسي كه لايه¬هايي در ابعاد نانومتري ارائه مي¬دهد براي تثبيت آنزيم اوره آز و براي اولين بار از خاصيت تغيير رفتار خازني سطح براي اندازه گيري اوره استفاده و بيوسنسور خازني اوره ساخته و معرفي گرديد