تهيه كاتاليست ناهمگن هيبريدي آبگريز و كاربرد در واكنش ترانس استريفيكاسيون

شماره ثبت: 
93122
تاریخ ثبت: 
1396/05/21
اسامی مخترعین: 
- دكتر مريم خندان - دكتر شهره صفارزاده متين - دكتر انور شلماشي

در اين اختراع كاتاليستهاي ناهمگن بازي هيبريدي (آلي- معدني) داراي مقدار بهينه گروههاي عاملي آلي آبگريز (HDTMS و استئاريك اسيد) بر سطح دو پايه كاتاليست ( نانوذرات سيليكا و ساختار مزوپور SBA-15) با تكنيك تابش دهي مايكروويو در فاز جامد، براي اولين بار تهيه و به صورت كامل مشخصه يابي شدند. بهبود قابل ملاحظه اي در فعاليت كاتاليست اصلاح شده در مقايسه با كاتاليست اصلاح نشده در واكنش توليد بيوديزل ( در شرايط ملايم دمايي و نسبت واكنشگرها) مشاهده شد (به عنوان مثال در مورد كاتاليست بازي بر پايه نانوذرات سيليكا، ميزان تبديل بيوديزل در مورد روغن تفاله زيتون از 14% به متوسط 75% افزايش يافت). اين كاتاليست در كليه واكنشهاي آلي سه فازي -كاتاليز شده در شرايط بازي- قابل استفاده است.