تثبيت يون هاي تنگستات بر روي سيليكاي مزوحفره ي اصلاح شده به عنوان نانوكاتاليستي جديد در اكسايش سولفيدها

شماره ثبت: 
92852
تاریخ ثبت: 
1396/04/28
اسامی مخترعین: 
- خانم فرشته حسيني اشبلاء - دكتر عليرضا سدرپوشان - دكتر فرج اله مهنازاده بختياري

اين اختراع در رابطه با اكسيداسيون گزينشي سولفيدها (RSRʹ) به سولفون ها (RSO2Rʹ) با استفاده از يك نانوكاتاليزور سيليكاتي مزوحفره ي اصلاح شده ي هتروژن و قابل بازيافت ميباشد. همواره اكسايش سولفيدها به سولفونها به علت اهميت فوق العاده آنها در داروهاي سنتزي، سم-هاي مختلف، تركيبات طبيعي و ... واكنشي مورد توجه در شيمي آلي بوده است. روشها و كاتاليزورهاي زيادي براي اكسيداسيون سولفيدها گزارش شده است. اگرچه بعضي از كاتاليزورهاي گزارش شده داراي فعاليت خوبي هستند اما از مشكلات اصلي آنها ميتوان به عدم سازگاري با محيط زيست، مشكلات مربوط به جداسازي آنها از مخلوط واكنش و عدم گزينشگري اين كاتاليزورها اشاره كرد. در اين اختراع، آلكيل و آريل سولفيدها در حضور پراكسيدهيدروژن و نانوكاتاليزور سنتزي WO4=@SBA-15/IL، با بهره ي بالا، مستقيما به سولفون هاي مربوطه اكسيد شدند.