ريزپوشاني دو لايه باكتري لاكتوباسيلوس روتري به منظور افزايش مقاومت به pHهاي پايين و دماهاي بالا و تهيه نان سين بيوتيك

شماره ثبت: 
92664
تاریخ ثبت: 
1396/04/12
اسامی مخترعین: 
- خانم ليلا زاغري - دكتر عليرضا بصيري - دكتر سميه رحيمي طبالونداني - دكترعلي زنوزي

خلاصه اختراع در تحقيق حاضر از فنآوري بستر شناور، به منظور توليد ميكروكپسولهايي، حاوي باكتري لاكتوباسيلوس روتري استفاده شد. محلولي حاوي سوربيتول و مالتودكسترين و باكتري بر روي حامل (ميكروكريستالين سلولز)، به منظور توليد گرانول هاي غير آگلومره، با سرعت جريان محلول ورودي 25/0ميلي ليتر بر دقيقه و فشار هواي خروجي پمپ 300 ميلي بار در دماي 37 درجه سانتيگراد، پاشيده و جذب شد. پوشش‎دهي يك بار با محلول شلاك و بار ديگر با محلول آلژينات سديم، صورت گرفت. زنده ماني نسبي باكتري (%) در پودر پوشش دهي شده با محلول آلژينات سديم با غلظت 1% (وزني/حجمي) بعد از طي دوره زماني 1 ساعت در شرايط شبيه سازي شده معده با 2/1pH=، به طور معني داري نسبت به پوشش هاي ديگر افزايش نشان داد و اين پوشش به عنوان پوشش مناسب براي لايه اول پوشش دهي انتخاب شد. از پوشش كيتوزان و صمغ عربي و كلريد كلسيم براي پوشش دهي روي گرانولهاي مرحله قبل استفاده شد.ميزان زنده ماني باكتري در پودر پوشش‏دهي شده با محلول كلريدكلسيم با غلظت 5% (وزني/حجمي) به طور معني داري، 1 و 24 ساعت پس از پخت در نان نسبت به پودر پوشش‏دهي شده با كيتوزان 1 % افزايش نشان داد. در هر دو پوشش 1 و 24 ساعت پس از پخت بيشتر از 106 cfu/g)) باكتري زنده باقي ماندند.