اندازه گيري تيواوره در الكتروليتهاي پالايش مس با استفاده از الكترود لايه نازك طلا و تكنيك طيف‌سنجي امپدانس الكتروشيميايي

شماره ثبت: 
92633
تاریخ ثبت: 
1396/04/10
اسامی مخترعین: 
- دكتر سيداحمد مظفري - آقاي سعيد سيمرغ - دكتر محمدحسن آرمان مهر

امروزه استفاده از تيواوره در بسياري از صنايع شيميايي به خصوص صنايع الكتروشيميايي ديده ميشود. اين امر بدليل وجود سه گروه عاملي، توانايي جذب سطحي شدن و ليگاند بودن تيواوره است. با وجود ويژگيهاي مذكور تيواوره مادهاي سمي نيز ميباشد كه توانايي اندازهگيري آن را بسيار حائز اهميت نموده است. اما قرار گرفتن تيواوره در كنار گونههاي ديگر نظير يونهاي فلزي اندازهگيري آن را مشكل نموده است. در اين اختراع تكنيكهاي ولتامتري چرخه اي (CV) و طيف سنجي امپدانس الكتروشيميايي (EIS) براي مطالعه و اندازهگيري تيواوره در محلول اسيدي حاوي مقادير بالاي يونهاي مس استفاده شده‌اند. به گونهاي كه سعي شده تا با ادغام اطلاعات بدست آمده از اين دو تكنيك پركاربرد روشي براي تشخيص و اندازهگيري مقادير كم تيواوره در آناليت اسيدي حاوي غلظتهاي بالاي يونهاي مس ارائه شود. نتايج بدست آمده نشان ميدهند كه از خاصيت الكتروفعال بودن تيواوره روي سطح الكترود طلا ميتوان براي تشخيص و اندازهگيري آن استفاده كرد كه مكانيسم عمل در ادامه بيان شده است.