ازن زني كاتاليستي به وسيله نانواكسيد روي بر پايه پرليت اصلاح-منبسط شده

شماره ثبت: 
92181
تاریخ ثبت: 
1396/02/23
اسامی مخترعین: 
- دكتر مريم رنجبر - دكتر سهيلا شكرالله زاده - اقاي مسعود عباسي

مقدار زيادي از مواد رنگزاي سرطان زا، ساليانه توليد و در صنايع مختلف مانند نساجي، چرم، كاغذ و غيره مورد استفاده قرار مي‌گيرند. تجزيه‌ي كامل مواد رنگزا و تبديل آنها به كربن دي اكسيد و آب به وسيله روش‌هاي متفاوت تا امروزه مورد توجه دانشمندان بوده‌است. در اين كار تحقيقاتي نانوكاتاليست اكسيد روي بر پايه پرليت منبسط شده، nano-ZnO/expanded-treated perlite با روش تلقيح تهيه شده و شناسايي آن با روشهاي FT-IR، SEM، XRD، EDX و BET صورت گرفته است. حذف ماده رنگزاي ريمازول بلك 5 با روش ازن‌زني كاتاليستي هتروژني بر روي كاتاليست تهيه شده انجام گرفت. تاثير فاكتورهاي متفاوتي مانند مقدار كاتاليست، pH و زمان واكنش بر روي ميزان حذف رنگينه مورد بررسي قرار گرفت. براي تهيه كاتاليست ابتدا نانو اكسيد روي به روش اثر تمپليت از طريق ساخت چارچوب فلز–آلي، Zn-Methionine تهيه و به روش تلقيح بر پايه پرليت نشانده شد. ميانگين اندازه ذرات اكسيد روي به دست آمده حدود 41 تا 50 نانومتر ديده شد. فرايند حذف ريمازول بلك 5 (C26H21N5Na4O19S6) به وسيله nano-ZnO/expanded-treated perlite يك بار تحت ازن بدون كاتاليست و يك بار همراه كاتاليست مورد بررسي قرار گرفت. با تغيير سه پارامتر pH، زمان و ميزان كاتاليست حذف ماده آلي مورد ارزيابي قرار گرفت.